RODO/Polityka prywatności

§ 1
Definicje

1. Administrator – Dom Handlowy Sp. z o.o. ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 65-047 ZIELONA GÓRA KRS: 0000144308.
2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Serwis – serwis prowadzony przez Administratora pod adresem: www.domhandlowy.pl)
4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§ 2

Przetwarzanie danych

1. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.domhandlowy.pl zwany dalej „Serwisem” jest własnością i jest utrzymywany przez Dom Handlowy Sp. z o.o. (zwaną dalej „Administratorem”). Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to iod@bolf.com.
2. Korzystając z Serwisu, zobowiązują się Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. W szczególności nie ma prawa rozporządzać, kopiować lub edytować tekstów oraz grafik umieszczonych w ramach Serwisu.
3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisie Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§ 3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (wpisane samodzielnie przez Użytkownika w polach formularzy), przetwarzane są przez Administratora:
a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
d. w celu przesyłania informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest interes prawny Administratora w związku ze zgodą Użytkownika na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego (art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
2. Aktywność Użytkownika na Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do
przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także
w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje co do danych podanych przez Użytkownika, w celach remarketingu oraz profilowania w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) natomiast Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu co do przetwarzania jej danych w tym zakresie.

§ 4

Przetwarzanie danych Użytkownika

W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności. Przekazywanie danych poza EOG nie występuje.

§ 5

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 6

Uprawnienia użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
a. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. prawo do przenoszenia danych,e. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

§ 7

Odbiorcy danych

1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom lub też partnerom Administratora do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 8
Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bolf.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

§ 9

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 15.03.2024 r.